Košarica: Skupaj:0,00 €
Telefon: 01 364 00 20 

Medeni zakladi

Medeni zakladi

Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec

Partnerji v projektu: Turistično društvo Polhov Gradec, Prostovoljno gasilsko društvo Polhov Gradec, Božnar čebelarstvo d.o.o., Planinsko društvo Blagajana

Vrednost celotnega projekta: 35.478,44 EUR

Višina sofinanciranja: 22.113,98 EUR Trajanje projekta: 1.12.2017 - 28.2.2019

Povzetek projekta: Ureditev parka in prireditvenega prostora pri Pograjskem domu, ki je namenjen prireditvam, rekreaciji, kulturnim programom ipd. Operacija vključuje ponovno zasaditev dreves in grmovnic, ki so bila uničena zaradi žledu in podlubnikov v letih 2014 do 2016. Izbrane so vrste, ki izhajajo iz okolja (tudi medonosne).Nakup montažnega odra, namenjen prireditvam in dogodkom, ki jih organizirajo društva na prireditvenem prostoru. Oder se bo uporabljal tudi na drugih prireditvah na območju občine. Projekt bo spodbujal ciljne skupine (občinska društva, lokalno prebivalstvo, družine z otroki, otroci, upokojenci, pohodniki) k aktivnemu in družabnemu preživljanju prostega časa.

Cilji:
• izboljšanje kakovosti bivanja
• ohranjanje narave in kulturne krajine
• okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
• izdelava zasaditvenega načrta ob Pograjskem domu ter ponovna zasaditev dreves in grmovnic
• nakup montažnega odra namenjen prireditvam in dogodkom, ki jih organizirajo društva na prireditvenem prostoru

Rezultati:
• urejena zunanja površina
• vsaj en ohranjen naravni vir
• na novo vključene osebe vsaj dveh različnih ranljivih skupin

Povezave:
Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020
Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020


Nabava skladiščnega šotora in regalov

Nabava skladiščnega šotora in regalov

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Božnar čebelarstvo d.o.o., Polhov Gradec in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Podukrep 4.2:
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

Naziv aktivnosti:
Nabava skladiščnega šotora in regalov

Povzetek:
Z nabavo šotora želimo povečati skladiščne kapacitete in izboljšati delovne pogoje.

Glavne dejavnosti:
V sklopu naložbe bomo nabavili skladiščni šotor in regale, ki bodo omogočili pregledno shranjevanje surovin in izdelkov.

Cilji:
• Povečanje proizvodnih kapacitet
• Lažje delo in boljša preglednost

Pričakovani rezultati:
Povečanje prodaje in razvoj novih izdelkov

Povezave:
Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020
Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020